Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów firmy SQUAT ARCHITEKCI MACIEJ OLEJNICZAK prowadzącej sklep internetowy pod adresem: woodoopeople.pl

Dane Administratora

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) dalej zwane RODO informuję, iż:

Administratorem, zwanym dalej ADO, Pani/Pana danych osobowych jest Maciej Olejniczak prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą  pod firmą SQUAT ARCHITEKCI MACIEJ OLEJNICZAK z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul Ogrodowa 33 lok. 26, NIP 8291641770, REGON 100926390 ;.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych w firmie SQUAT ARCHITEKCI MACIEJ OLEJNICZAK należy kontaktować się pod adresem e-mail: maciek@squatarchitekci.pl , tel. 502 840 746

Przetwarzane dane

Przetwarzane dane kontrahentów firmy SQUAT ARCHITEKCI MACIEJ OLEJNICZAK to przede wszystkim imię i nazwisko, adres, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres korespondencyjny, numery posiadane we właściwych rejestrach NIP lub REGON, numer PESEL, adres e-mail, IP, numer telefonu, numer rachunku bankowego.

Cel i okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez określony poniżej czas oraz w następujących celach:

  1. zawarcia i wykonania umowy (z zastrzeżeniem, że zakupy online dokonywana przez Państwa przez stronę https://woodoopeople.pl realizowane są tylko jako jednorazowe zamówienie, czyli dane z zamówienia automatycznie ulegają usunięciu) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • wykonania ciążących na administratorze danych osobowych  obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),np.:

a. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, przez czas określony przepisami prawa (podstawą takiego przetwarzania będą obowiązujące przepisy prawa),

b. udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,

3) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń ADO ( podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), co obejmuje także sprzedaż wierzytelności firmy SQUAT ARCHITEKCI MACIEJ OLEJNICZAK innemu podmiotowi – przez okres 1 roku, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy lub upływie 1 roku po przedawnieniu się roszczeń z uzyskanych na podstawie wyroków sądowych tytułów wykonawczych uzyskanych do dochodzenia roszczeń,

4) analitycznych w celu usprawnienia serwisu internetowego, prezentowanych treści i wykluczenia błędów na stronie, a także w celu zapobiegania włamaniom i nieuprawnionym ingerencjom w danych zawartych na serwerze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

5) udzielenia odpowiedzi na wiadomość zawartą w formularzu kontaktowym/ e-mail (podstawa prawna  art. 6 ust. 1 lit a RODO- zgoda osoby). Jednocześnie ADO informuje, że w każdym czasie może Pan/Pani odwołać lub ograniczyć każdą z udzielonych zgód na przetwarzanie danych.

Okres przechowywania danych – czas niezbędny do zrealizowania odpowiedzi lub zrealizowania  przedstawionej w formularzu sprawy lub problemu.

6) dane Użytkowników sklepu internetowego w logach serwera przechowywane są nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania np. dokonania zakupu produktów przez stronę https://woodoopeople.pl lub do czasu wycofania zgody. Google Analytics przechowuje zebrane dane przez okres 50 miesięcy, z kolei na listach marketingowych dane przechowywane są przez 90 dni.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane:

  1. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu ADO, tj:

a. obsługującym lub udostępniającym systemy i narzędzia teleinformatyczne firmie SQUAT ARCHITEKCI MACIEJ OLEJNICZAK,

b. podwykonawcom wspierającym firmę SQUAT ARCHITEKCI MACIEJ OLEJNICZAK w zakresie wykonania umowy,

c. podmiotom świadczącym dla firmy SQUAT ARCHITEKCI MACIEJ OLEJNICZAK usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

  • innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

a.  podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

b. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania płatności i zwrotów na Państwa rzecz,

c. podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa w terminie faktur firmy SQUAT ARCHITEKCI MACIEJ OLEJNICZAK,

d. podmiotom współpracującym z firmą SQUAT ARCHITEKCI MACIEJ OLEJNICZAK przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

Przysługujące Państwu prawa

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (sprzeciw może zostać złożony w przypadku przetwarzania danych przez Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu).
W celu realizacji wymienionych praw prosimy o kontakt z Administratorem.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

w przypadku gdy uznają Państwo, że Administrator narusza Państwa prawa w zakresie danych osobowych.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, bez nich nie byłoby możliwe zawarcie i wykonanie umowy z Administratorem.

Profilowanie i przekazywanie danych do państw trzecich Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w wyniku profilowania, wywołujących wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.